Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia załatwienie sprawy przez internet.

Aby załatwić sprawę poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej należy zarejestrować się na stronie www.epuap.gov.pl

Po rejestracji należy złożyć wniosek o wydanie "Profilu zaufanego" który służy do potwierdzenia tożsamości podczas kontaktów elektronicznych z urzędami.

Utworzenie "Profilu zaufanego" jest bezpłatne.

Aby uzyskać profil zaufany należy:
I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP www.epuap.gov.pl ),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil (Urząd Skarbowy w Oleśnie) celem potwierdzenia tożsamości .

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 

Gdy otrzymasz "Profil zaufany" możesz wybrać sprawę z listy, następnie kliknij w link i wypełnij formularz.

 

Podsumowując, aby mieć możliwość załatwiania spraw przez internet trzeba i tak jednorazowo udać się osobiście do urzędu potwierdzającego profil. Pamiętajmy jednak, że robimy to tylko raz a następnie mamy możliwość załatwiania różnych spraw przez internet w dowolnym urzędzie nie tylko w weterynarii.

 

Lista spraw, które można załatwić poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie:

Katalog spraw Powiatowego inspektoratu Weterynarii w Oleśnie

 

 

 

 

Dla lekarzy w terenie:

Ewidencja przebiegu pojazdu - druk .docx - czysty do wydruku

Zestawienie - za nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami - druk .xls - 03.09.2015 -21 pozycji z liczącymi formułami

Zestawienie - za nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami - druk .xls - 03.09.2015 - czysty do wydruku

Zestawienie - zestawienie choroby z podziałem kilometrów

Informacja PLW z dnia 20 listopada 2012 w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, o Inspekcji Weterynaryjnej - .pdf

Instrukcja Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej - scan .pdf

Wniosek o wyznaczenie do czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Załącznik nr 1) - druk .doc

ZESTAWIENIE - Zestawienie miesięczne rachunków z terenu - druk.doc

ZESTAWIENIE - Zestawienie miesięczne wykonanych czynności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - Aujeszky

ZESTAWIENIE - Zestawienie miesięczne wykonanych czynności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - bruceloza, białaczka, gruźlica

ZESTAWIENIE - Zestawienie rzeźnie nowy cennik od 24 maja 2011- z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - Zestawienie OSM nowy cennik od 24 maja 2011- z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - Zestawienie z przeprowadzonych badań monitoringowych bydła na TBC, brucelozę i EBB z wyliczeniem kwot należności za badanie w poszczególnych stadach będących podstawą do wystawienia rachunku według cen zgodnych z Rozporządzeniem - z liczącymi formułami 

ZESTAWIENIE - Zestawienie z przeprowadzonych badań monitoringowych bydła na EBB z wyliczeniem kwot należności za badanie w poszczególnych stadach będących podstawą do wystawienia rachunku według cen zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE DO ROZLICZENIA BADAŃ W TERENIE - Badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE DO ROZLICZENIA BADAŃ W TERENIE - Badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ILOŚĆ, GATUNEK I RODZAJ ZBADANYCH ZWIERZĄT RZEŹNYCH, ILOŚĆ GODZIN PEŁNIONEGO NADZORU, CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ ORAZ NALEŻNOŚCI ZA TO BADANIE I NADZÓR - czysty do wydruku

ROZLICZENIE - DO UMOWY ZLECENIE DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OLEŚNIE WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONANE Z UPOWAŻNIENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLEŚNIE - czysty do wydruku

 ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ WPROWADZANYCH DO STAD, PUNKTÓW KOPULACYJNYCH I PUNKTÓW SKUPU ORAZ NA TARGI, POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY 100 pozycji STAWKI od 01.2011 - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ WPROWADZANYCH DO STAD, PUNKTÓW KOPULACYJNYCH I PUNKTÓW SKUPU ORAZ NA TARGI, POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY 100 pozycji - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ WPROWADZANYCH DO STAD, PUNKTÓW KOPULACYJNYCH I PUNKTÓW SKUPU ORAZ NA TARGI, POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY 30 pozycji - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ WPROWADZANYCH DO STAD, PUNKTÓW KOPULACYJNYCH I PUNKTÓW SKUPU ORAZ NA TARGI, POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY 30 pozycji - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEZNACZONYCH DO UBOJU 100 pozycji - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEZNACZONYCH DO UBOJU 100 pozycji - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEZNACZONYCH DO UBOJU 30 pozycji - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEZNACZONYCH DO UBOJU 30 pozycji - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - NADZÓR NAD SKUPEM 30 pozycji nowy cennik od 24 maja 2011 - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - Nadzór nad skupem zwierząt - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - Nadzór nad konkursem zwierząt - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - Nadzór nad konkursem zwierząt - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - Zestawienie badanie zwierząt rzeźnych i mięsa przeznaczonego na użytek własny 

Lista próbek krwi do badania serologicznego w kierunku brucelozy białaczki

Obserwacja wścieklizna - wzór

Zestawienie dla poskramiaczy

Zestawienie sprawozdawcze miesięczne choroby zakaźne

Protokół z wykonania czynności - za przeprowadzenie kontroli zwierząt (drobiu) w miejscu ich pochodzenia wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ - .pdf

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ - .pdf

Druki ogólne:

Wniosek o wyznaczenie do czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Załącznik nr 1) - druk .doc

 

Dla rolników:

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII - druk .pdf

Zgłoszenie posiadania ptactwa - druk .pdf

Informacja dla rolników - druk .doc

Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej Trzoda - druk .doc

Kodeks Dobrej Praktyka Produkcyjnej i Higienicznej - druk .doc

Dokumentacja monitoringu szkodników - druk .doc

Rozchód mleka pochodzącego od krów leczonych farmakologicznie oraz jego zagospodarowanie - druk .docx

WYNIKI ANALIZ PRÓB POBRANYCH W GOSPODARSTWIE - druk .doc

Dokumentacja przyjęcia paszy do gospodarstwa - druk .xlsx

Dokumentacja wydania paszy z gospodarstwa - druk .xlsx

Ewidencja stosowania środków ochrony roślin oraz stosowania preparatów biobójczych - druk .xlsx

DOKUMENTACJA POJAWIENIA SIĘ SZKODNIKÓW I CHORÓB ROŚLIN - druk .doc

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju - druk .doc

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju - druk .pdf

Wzór zgłoszenia uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny - druk .pdf

Wniosek o wydanie numeru paszowego - druk .pdf

Zgłoszenie zakresu działalności (numer paszowy) - druk .pdf

Podkategorie