Afrykański pomór świń ASF

Aktualizacja obszaru objętego ograniczeniami.

- OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I (restricted zone I) (tzw. strefa NIEBIESKA)

obejmujący: gminę Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice i część gminy Rudniki

Część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim.

 

 

Na terenie powiatu oleskiego zgodnie ze zmianami do rozporządzenia Wykonawczym Komisji Nr 2021/605/UE z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, (Dz. U. UE L 129/1) utworzono:

 

 Przypomina się, że

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska)   PRZY PRZEMIESZCZENIU (SPRZEDAŻY)

ŚWIŃ OBOWIĄZUJĄ  WYMAGANIA M.IN. W ZAKRESIE:

1) OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ);

2) BIOASEKURACJI GOSPODARSTWA  (pobierz  tutaj);

3) PRZEPROWADZANIA BADANIA KLINICZNEGO ZWIERZĄT PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

4) UZYSKANIU UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobieranie krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE;

5) ZAOPATRZENIA WYSYŁKI ZWIERZĄT W ŚWIDECTWA ZDROWIA WYSTAWIONEGO PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII.

 

OBOWIĄZUJE KAŻDORAZOWE  ZGŁOSZANIE  PADNIĘCIA   ŚWIŃ POD  NR  TEL INSPEKTORATU: 34 358 26 18

 

Wskazane jest posiadanie planów bezpieczeństwa biologicznego, których przykładowe wzory są do pobrania z naszej strony

BIOASEKURACJA - DRUKI DO POBRANIA

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska) dopuszcza się przeprowadzanie uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że:1) ZŁOŻENIA WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  OLEŚNIE ; (POBIERZ  TUTAJ);

 

2) ŚWINIE TE BYŁY UTRZYMYWANE W TYM GOSPODARSTWIE CO NAJMNIEJ PRZEZ 30 DNI PRZED UBOJEM;

 

3) ŚWINIE TE ZOSTANĄ PODDANE BADANIU PRZEDUBOJOWEMU PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

4) MIĘSO POZYSKANE W WYNIKU UBOJU TYCH ŚWIŃ ZOSTANIE PODDANE BADANIU POUBOJOWEMU PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

5) UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (POBRANIU KRWI) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE BADANIE  JEST WYMAGANE

 

6) DOKONAINA OBOWIAZKOWEGO BADNAIE MIĘSA W KIERUNKU WŁOŚNI PRZEPRPOWADZONEGO PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.