Afrykański pomór świń ASF

Aktualizacja obszaru objętego ograniczeniami.

- OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I (restricted zone I) (tzw. strefa NIEBIESKA)

obejmujący: gminę Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice i część gminy Rudniki

Część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim.

 

 

Na terenie powiatu oleskiego zgodnie ze zmianami do rozporządzenia Wykonawczym Komisji Nr 2021/605/UE z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, (Dz. U. UE L 129/1) utworzono:

 

 Przypomina się, że

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska)   PRZY PRZEMIESZCZENIU (SPRZEDAŻY)

ŚWIŃ OBOWIĄZUJĄ  WYMAGANIA M.IN. W ZAKRESIE:

1) OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ);

2) BIOASEKURACJI GOSPODARSTWA  (pobierz  tutaj);

3) PRZEPROWADZANIA BADANIA KLINICZNEGO ZWIERZĄT PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

4) UZYSKANIU UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobieranie krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE;

5) ZAOPATRZENIA WYSYŁKI ZWIERZĄT W ŚWIDECTWA ZDROWIA WYSTAWIONEGO PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII.

 

OBOWIĄZUJE KAŻDORAZOWE  ZGŁOSZANIE  PADNIĘCIA   ŚWIŃ POD  NR  TEL INSPEKTORATU: 34 358 26 18

 

Wskazane jest posiadanie planów bezpieczeństwa biologicznego, których przykładowe wzory są do pobrania z naszej strony

BIOASEKURACJA - DRUKI DO POBRANIA

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska) dopuszcza się przeprowadzanie uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że:1) ZŁOŻENIA WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  OLEŚNIE ; (POBIERZ  TUTAJ);

 

2) ŚWINIE TE BYŁY UTRZYMYWANE W TYM GOSPODARSTWIE CO NAJMNIEJ PRZEZ 30 DNI PRZED UBOJEM;

 

3) ŚWINIE TE ZOSTANĄ PODDANE BADANIU PRZEDUBOJOWEMU PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

4) MIĘSO POZYSKANE W WYNIKU UBOJU TYCH ŚWIŃ ZOSTANIE PODDANE BADANIU POUBOJOWEMU PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

5) UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (POBRANIU KRWI) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE BADANIE  JEST WYMAGANE

 

6) DOKONAINA OBOWIAZKOWEGO BADNAIE MIĘSA W KIERUNKU WŁOŚNI PRZEPRPOWADZONEGO PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

UWAGA

OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI W ZAKRESIE:

- PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

- UBOJU DOMOWEGO NA POTRZEBY WŁASNE

NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO

 

                                   

Na terenie powiatu oleskiego zgodnie z  rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Nr 2021/605/UE z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, (Dz. U. UE L 129/1) utworzono:

 

- OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI III
(restricted zone III) (tzw. strefa czerwona)

obejmujący:

”część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale’’

tj. następujące miejscowości:

- BUDZÓW, GOŁA, KOBYLA GÓRA, KRZYŻANOWICE, NOWA  WIEŚ OLESKA, NOWA WIEŚ, USZYCE-OSIEDLE, USZYCE, ZDZECHOWICE, PAKOSZÓW.

- ALEKSANDRÓW,KIK, KOWALE, ( dot. posesji na zachód od ul. Ożarowskiej na Kowale Kolonia – Kiczmachów), KOZIEŁ, PRZEDMOŚĆ.

 

- OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I
(restricted zone I) (tzw. strefa NIEBIESKA)

obejmująca:

”część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42”

tj. następujące miejscowości:

-DĘBINA, GORZÓW ŚL., JAMY, JASTRZYGOWICE, KOZŁOWICE, PAWŁOWICE, PAWŁOWICE GORZOWSKIE, SKROŃSKO.

-BRZEZINY, GANA, KOWALE ( dot. posesje na wschód od  ul. Ożarowskiej na Kowale Kolonia – Kiczmachów) KUŻNICZKA, LACHOWSKIE, MARKI, PRASZKA, PROSNA, ROSOCHY, ROZTERK, SOŁTYSY, STROJEC, SZYSZKÓW, TOKARÓW, WIERZBIE, WYGIEŁDÓW.

- DALACHÓW ( dot. posesji na zachód od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej nr 43), FAUSTIANKA, ŁAZY, MŁYNY (dot. posesji na zachód od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej  nr 43), ODCINEK, KUŹNICA, PORĄBKI (dot. posesji na północ od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej  nr 42).

 

UWAGA SZCZEGÓŁÓWA MAPA Z OBSZARAMI I MIEJSCOWOSCIAMI W NICH SIĘ ZNAJDUJACYMI pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 !!! WAŻNE  INFORMACJE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ !!!

 

 NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEMIESZCZANIA (SPRZEDAŻY)  ŚWIŃ  Z  GOSPODARSTW.

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.