Dostęp do obiektu

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

Raport jest dostępny do pobrania w załączniku.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OLEŚNIE OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021 – 2022

 

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

 

  

Lp.

 

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

 

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności Inspektoratu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii                         w Oleśnie

Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

http://www.bip.piwolesno.pl/

 

kwiecień 2021 r.

2.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022

 

Koordynator

·  Opracowanie Planu działania,

·          Przekazanie do zatwierdzenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Oleśnie

·  Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Inspektoratu

 

kwiecień 2021 r.

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

·  architektonicznym

·  cyfrowym

·  informacyjno-komunikacyjnym

 

Koordynator

Administrator Systemu Informatycznego

Pomoc Koordynatora w pokonaniu barier architektonicznych oraz wykorzystanie urządzenia (dzwonka) do przywołania Koordynatora w celu załatwienia sprawy oraz dostępu do Inspektoratu.

 

realizacja w całym okresie działania Koordynatora

4.

Analiza stanu obiektów Inspektoratu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

 

Koordynator

Administrator Systemu Informatycznego

Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym
i informacyjno-komunikacyjnym 

 

kwiecień 2021 r.

5.

Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Inspektoracie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

 

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Inspektoratu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

kwiecień 2021 r.

6.

Monitorowanie działalności Inspektoratu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator

Administrator Systemu Informatycznego

·    Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji
w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

·    Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,

 

 

realizacja w całym okresie działania koordynatora

7.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

 

Koordynator

Administrator Systemu Informatycznego

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

Przekazanie danych do sporządzenia Raportu do zatwierdzenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Oleśnie

Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Inspektoratu.

 

Każdorazowo w celu przygotowania oraz publikowania stosownych sprawozdań.

 

Opracował:                                                                  Zatwierdził:

Koordynator ds. dostępności                                          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie

        Krzysztof Chyra                                                                      Sebastian Konwant

PLAN DZIAŁANIA KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI POWIATOWEGO INAPEKTORATU WETERYNARII W OLEŚNIE NA LATA 2021-2022

1. Instalacja urządzenia lub zastosowanie środków technicznych, które umożliwią nawiązanie kontaktu z Koordynatorem ds. dostępności w Inspektoracie PIW w Oleśnie (np. dzwonek przywołujący).
2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny lub głosowy po kontakcie z Koordynatorem.
3. Zapewnienie dostępu do budynku osobie korzystającej psa asystującego po kontakcie z Koordynatorem.
4. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji w Inspektoracie w formie określonej w tym wniosku, zgłoszonym z 7 dniowym wyprzedzeniem.
5. Współpraca z właścicielem lokalu użytkowego, wynajmowanego na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie, w celu zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku.

ANALIZA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ALTERNATYWNEJ W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W OLEŚNIE

W indywidualnym przypadku, jeżeli Inspektorat nie będzie w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt 1 i 3, jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny tj.:

1. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby – tj. Koordynatora ds. dostępności;
lub
2. zapewnienie wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
lub
3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie (np. dojazd Koordynatora ds. dostępności pod adres wskazany przez osobę ze szczególnymi potrzebami).

1. W lokalu użytkowym oraz części wspólnej budynku, wynajmowanego na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie, występują bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych – kontakt możliwy poprzez dzwonek przywołujący Koordynatora.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie posiada dostępność telefoniczną, korespondencyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp możliwy również za pomocą strony internetowej www.bip.piwolesno.pl

 

Opracował

Koordynator ds. dostępności

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 01.03.2021 r.

w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie.

Na podstawie §3 ust 1 oraz ust 2 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie oraz art.14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zarządza się, co następuje:

§1

1. Wyznacza się Pana Krzysztofa Chyrę, Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie jako osobę pełniącą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie funkcję Koordynatora ds. dostępności.

2. Koordynator ds. dostępności realizuje w szczególności zadania związane z:

1) wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie;
2) przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie;
3) monitorowaniem działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§2

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie pełniącemu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie funkcję Koordynatora ds. dostępności.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Oleśnie
lek. wet. Sebastian Konwant