Organizacja

Regulamin i struktura organizacyjna

 

Powiatowy  Inspektorat  Weterynarii  w Oleśnie jest  państwową   jednostką  budżetową i wykonuje swoje zadania na terenie powiatu oleskiego. W 1975 roku należał terytorialnie do województwa częstochowskiego. Od 1999r., kiedy miała miejsce reorganizacji terytorialna, tereny Olesna weszły w skład województw opolskiego i przynależą do niego aż po dzień dzisiejszy.

Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii, który jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia i  podlega Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Opolu. Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zastępca tworzą korpus służby cywilnej, pozostali pracownicy natomiast są jego członkami. Strukturę podległości służbowej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie i jego Zastępcy w Inspekcji Weterynaryjnej obrazuje schemat.

 

Inspektorat działa przestrzegając zasad:

- legalności – czyli zgodności z prawem,

- skuteczności – czyli pełnego wypełniania postawionych przed nim zadań,

- wydajności – czyli możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów,

- oszczędności – czyli poszanowania powierzonych mu środków. Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem Inspekcji Weterynaryjnej, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.

PLW realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz z zakresu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczególności poprzez:

- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

- badania kontrolne zakażeń zwierząt,

- monitorowanie chorób odzwierzęcych, czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności  na środki drobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,

- badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,

- przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,

- sprawowanie nadzoru nad:

· bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

· wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

· wprowadzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

· zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu,

· obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

· wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

· przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

· przestrzeganie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

· przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

· utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

- prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt,

- prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,

- przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz oceny ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),

- wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej,

- stanowienie aktów prawa miejscowego w przypadkach określonych w przepisach szczególnych i na ich podstawie. Organ Inspekcji, w przypadku stwierdzenia zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, nakazuje w drodze decyzji administracyjnej, lekarzowi weterynarii wykonywanie czynności koniecznych do likwidacji tego zagrożenia.

Wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej odbywa się w dwóch sferach. Sfera pierwsza to sfera zewnętrzna – obejmuje ona działania organu administracji weterynaryjnej wobec obywateli i jednostek organizacyjnych nie powiązanych z tym organem. Do podstawowych form działania w tej sferze należy:

- stanowienie aktów normatywnych,

- wydawanie aktów administracyjnych,

- podejmowanie działań faktycznych,

- zawieranie umów.

W drugiej sferze – tzw. sferze wewnętrznej, możliwość podejmowania działań wynika z powiązań zależnością służbową poszczególnych organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz podległości służbowej jej pracowników oraz osób wyznaczonych do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej. Podstawowym środkiem działania w sferze wewnętrznej jest wydawanie aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących oraz poleceń służbowych.

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz zespoły:

- zespół ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt,

- zespół ds. bezpieczeństwa żywności,

- zespół ds. pasz i utylizacji,

- zespół ds. finansowo - księgowych,

- zespół ds. administracyjnych, któremu podlega referent ds. administracyjno - księgowych, referent ds. administracyjnych, informatyk,

- samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej,

Powiatowy lekarz może łączyć poszczególne zespoły lub samodzielne stanowiska w jeden zespół lub samodzielne stanowisko, jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi.  Graficznie strukturę organizacyjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie przedstawia schemat poniżej:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIW OLESNO