Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

Zgłoszenie posiadania ptactwa - druk .pdf

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/1/2022 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

PDF - 0510/P/1/2022

 

W związku z otrzymanymi informacjami z dnia 5 marca 2021 r. o stwierdzeniu na terenie województwa opolskiego pierwszego ogniska grypy ptaków i dwóch przypadków grypy ptaków u ptactwa dzikiego oraz istniejącym stałym zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na obszarze naszego kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii Oleśnie przypomina, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

W związku z powyższym każdy posiadacz drobiu, gołębi oraz innego rodzaju ptactwa zobowiązany jest to przestrzegania następujących restrykcji:

Zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale
w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Nieprzestrzeganie przez hodowców powyższych wymagań oraz niezgłoszenie informacji o utrzymywanym ptactwie może stanowić podstawę wdrożenia postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary pieniężnej.

Bezpośredniej informacji na temat nowych ognisk ptasiej grypy można zasięgnąć korzystając ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/main/grypa-ptakow w zakładce Grypa ptaków. Natomiast na stronie Inspektoratu: http://www.piwolesno.pl w zakładce Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków - HPAI (lub tutaj) można pobrać i wykorzystać druk – zgłoszenie ptactwa, oraz zapoznać się z obowiązującym rozporządzeniem oraz pobrać ulotkę w omawianym zakresie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Oleśnie