PROCEDURA OTRZYMANIA NUMERU PASZOWEGO

Rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz dotyczy:

PRODUKCJI PIERWOTNEJ oraz związanych z nią działań: transport, przechowywanie, przeładunek, mieszanie pasz na własne potrzeby na bazie mieszanek paszowych uzupełniających

ŻYWIENIA ZWIERZĄT przeznaczonych do produkcji żywności

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ:

- mieszanie, magazynowanie pasz musi odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach- wydzielone strefy magazynowania paszy, materiałów paszowych, strefa produkcji paszy itd. w/w pomieszczenia muszą być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, ptaków, gryzoni

- regularne kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, pojazdów, urządzeń związanych z produkcją paszy i produkcją zwierzęcą

- wdrożyć system ochrony przed szkodnikami- stacje trutek w pomieszczeniach paszowych oraz obiektach produkcji zwierzęcej

- wydzielić miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, instrukcja zastosowania i wykonania zabiegów dezynfekcyjnych

- miejsce do składowania nawozów, odpadów, martwych zwierząt musi być zamknięte i oznakowane: MATERIAŁ KATEGORII II

JAKĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY PROWADZIĆ W GOSPODARSTWIE:

- procedury produkcji paszy – opis procesu technologicznego, opis warunków przechowywania, transportu pasz, receptura sporządzania pasz dokumentowanie źródła i ilości zakupionych koncentratów, mieszanek paszowych pełnoporcjowych, materiałów paszowych, dodatków paszowych itd.
- procedury dezynfekcji i deratyzacji (kontrola szkodników) i dokumentowanie wykonywanych zabiegów
- dokumentacja dotycząca każdorazowego zastosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych
- dokumentowanie stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych
- udokumentowanie postępowania z martwymi zwierzętami, odpadami – UTYLIZACJA, DOKUMENT HANDLOWY potwierdzający oddanie padliny do zakładu utylizacyjnego
posiadanie dokumentacji leczenia zwierząt – przechowywanie przez 3 lata

Należy wdrożyć DOBRĄ PRAKTYKĘ PRODUKCYJNĄ I ROLNICZĄ!!!

Każdy rolnik lub przedsiębiorca działający na rynku pasz musi być zarejestrowany jako producent pasz oraz posiadać przydzielony przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie numer paszowy, przy czym, należy spełniać wymogi Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować wymierzeniem kary grzywny.

Procedura otrzymania numeru paszowego

1.   Należy udać się do kasy Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta w Oleśnie), dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17zł na własne dane. Nie trzeba podawać celu opłaty. Wpłaty można dokonać przez internet.

Numer konta Urzędu Miejskiego w Oleśnie:

ING Bank Śląski O/Olesno 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

2.   Z dowodem dokonania opłaty należy udać się na ul. Kossaka 5 do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie.

Wraz z dowodem wpłaty należy złożyć poniższe dokumenty:

- wniosek o wydanie numeru paszowego Wniosek o wydanie numeru paszowego
- zgłoszenie zakresu działalności Zgłoszenie zakresu działalności

- do wglądu należy przedstawić akt notarialny z przepisu gospodarstwa lub umowę dzierżawy pola

- do wglądu należy przedstawić zaświadczenie z ARiMR o nadaniu numeru producenta i siedziby stada

Po okazaniu dowodu opłaty i złożeniu w/w dokumentów zostanie państwu wydane zaświadczenie z numerem paszowym. Zaświadczenie wydawane jest na miejscu. Aby otrzymać zaświadczenie należy posiadać dowód osobisty właściciela gospodarstwa oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

Po zmianie właściciela gospodarstwa dotychczasowy właściciel gospodarstwa powinien złożyć wniosek do PLW w Oleśnie o wykreślenie z rejestru paszowego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10zł. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Olesno osobiście w kasie urzędu bądź przez internet:

Numer konta Urzędu Miejskiego w Oleśnie:

ING Bank Śląski O/Olesno 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3582618

Wniosek o wydanie numeru paszowego można przesłać elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP - należy wypełnić formularz wraz z załącznikami przejdź do formularza. Aby móc wysłać drogą elektroniczną wniosek należy posiadać konto na http://epuap.gov.pl oraz posiadać profil zaufany.

- mieszanie, magazynowanie pasz musi odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach- wydzielone strefy magazynowania paszy, materiałów paszowych, strefa produkcji paszy itd. w/w pomieszczenia muszą być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, ptaków, gryzoni

- regularne kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, pojazdów, urządzeń związanych z produkcją paszy i produkcją zwierzęcą
- wdrożyć system ochrony przed szkodnikami- stacje trutek w pomieszczeniach paszowych oraz obiektach produkcji zwierzęcej
- wydzielić miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, instrukcja zastosowania i wykonania zabiegów dezynfekcyjnych
- miejsce do składowania nawozów, odpadów, martwych zwierząt musi być zamknięte i oznakowane: MATERIAŁ KATEGORII II

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.