IBR/IPV BVD MD

 INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie przypomina o możliwości przystąpienia hodowców i producentów bydła do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa
i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych
w wybranych stadach bydła w 2019 r.

Program jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722).

Realizację programu przewidziano na lata 2018 – 2023.

Nowe stada można zgłaszać do programu w ostatnich 2 miesiącach każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu.

W celu przystąpienia do programu w 2019 r. należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Program składa się z dwóch następujących części, które mogą być realizowane łącznie albo oddzielnie:

1) część I – Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);

2) część II – Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Uczestnictwo w programie:

 1. - przystąpienie do programu jest dobrowolne!!!
 2.  
 3. - w programie mogą uczestniczyć stada bydła zarejestrowane zgodnie z ustawą
 4. - z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.
 5. - z 2017 r. poz. 546), które posiadacz bydła zgłosi do uczestnictwa w programie.
 6. - zgłoszenia należy dokonać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
 7. - posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji.

Cel programu:

 1. - rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem.
 2. - spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Koszty programu:

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Realizacja programu:

 1. - próbki do badań pobiera i przesyła, do laboratoriów wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii, lekarz weterynarii opiekujący się stadem.
 2. - przed rozpoczęciem realizacji programu hodowca ma obowiązek przekazać właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii dane dotyczące lekarza weterynarii opiekującego się stadem, który będzie pobierał próbki tj. imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu.
 3. - o każdej zmianie lekarza weterynarii należy niezwłocznie informować powiatowego lekarza weterynarii.
 4. - w trakcie realizacji programu istnieje obowiązek prowadzenia dla każdej sztuki bydła w stadzie tzw. karty zdrowia bydła, którą należy uzyskać od powiatowego lekarza weterynarii. Karty uzupełnia i aktualizuje, we współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem, oraz przechowuje posiadacz bydła. W karcie tej są dokumentowane m.in. wyniki programu

W celu prawidłowej realizacji programu, posiadacz bydła powinien ściśle współpracować z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU, W TYM ZASADY PROWADZENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I ZWALCZANIA CHOROBY W STADZIE SĄ ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

NIEZBĘDNE INFORMACJE BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ U WŁAŚCIWEGO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie informuje, że od dnia 1 stycznia 2018r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.

Cel programu:

- rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem;

- w konsekwencji stada te będą spełniały wymagania dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD, co po pozytywnej kontroli PLW będzie mogło zostać potwierdzone decyzją administracyjną.

Rozpoczęcie programu: 1 stycznia 2018r.

Koszty programu:

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Realizacja programu przez hodowcę:

- za prawidłowa realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado zostało objęte programem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.(Dz.U. z 2017r., poz.1722)